گالری پلتفرم ۲۸ | پیش نگاه

گالری پلتفرم ۲۸

گالری پلتفرم ۲۸

هفت تیر|مفتح جنوبی|خیابان بوربور|خیابان خاقانی|بعد از کوچه طبرسی|نبش بن بست روشن منش|پلاک 2 | تلفن : 09356040055

ساعات بازدید : جمعه ها 4 – 9 شب

دی

گالری پلتفرم ۲۸


میروسلو بالکا

مروری بر اثار هنرمند

گشایش : 4 دی 1394

پایان : 18 دی 1394

گالری پلتفرم ۲۸


فریده لاشایی

بدون عنوان

گشایش : 4 دی 1394

پایان : 24 دی 1394

بهمن

گالری پلتفرم ۲۸


آیرینا زهوس

مجموعه توتالیتریوم

مرور بر آثار طراحی تن پوش

گشایش : 25 دی 1394

پایان : 9 بهمن 1394

گالری پلتفرم ۲۸

گرداننده :b210 Architects


بازیافت سوسیالیسم

مروری بر دوسالانه معماری تالین ۲۰۱۳

گشایش : 16 بهمن 1394

پایان : 30 بهمن 1394

گالری پلتفرم ۲۸


طلا مدنی

مردی در شنل

گشایش : 30 بهمن 1394

پایان : 26 اسفند 1394

اسفند

گالری پلتفرم ۲۸


بریجیت اویگس

مگافون های جنگلی

(مروری بر پروژه مگافو نهای جنگلی)

گشایش : 7 اسفند 1394

پایان : 21 اسفند 1394