پروژه های بیرون از دستان : وی گالری | پیش نگاه

پروژه های بیرون از دستان : وی گالری

پروژه های بیرون از دستان : وی گالری

خیابان فلسطین | رو به روی دانشکده ی هنر و معماری | بن بست قلم چی | تلفن :

ساعات بازدید : 4 تا 8

افتتاحیه: 16 تا 20 پنجشنبه ها تعطیل است.

اردیبهشت

پروژه های بیرون از دستان : وی گالری


بیژن صفاری با همکاری هنرمندان معاصر

مدرن - معاصر

نمایشگاه گروهی

گشایش : 7 اردیبهشت 1397

پایان : 21 اردیبهشت 1397