دستان | پیش نگاه

پروژه های بیرون از دستان (ویکافه)

پروژه های بیرون از دستان (ویکافه)

خیابان فلسطین | رو به روی دانشکده ی هنر و معماری | بن بست قلم چی | طبقه زیرین ویکافه | تلفن : -

ساعات بازدید : -

اسفند

پروژه های بیرون از دستان (ویکافه)


منیر شاهرودی فرمانفرماییان ، پویا آریان پور ، نازگل انصاری نیا، سهند حسامیان و محمدرضا یزدی

هندسه

نمایشگاه گروهی

گشایش : 29 بهمن 1395

پایان : 13 اسفند 1395