ویستا | پیش نگاه

ویستا

ویستا

خیابان مطهری | خیابان میرعماد | کوچه دوازدهم | پلاک 11 | تلفن : 88513933 | فکس: 88751433

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری شنبه ها تعطیل است. www.vistaartgallery.com

مهر

ویستا


معصومه مزرعه لی

از مجموعه مهیای مهمانی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 10 مهر 1394

پایان : 20 مهر 1394

ویستا


مینا انوشه

از پیله ی زرد نور

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 24 مهر 1394

پایان : 4 آبان 1394

آبان

ویستا


ثمیلا امیر ابراهیمی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 22 آبان 1394

پایان : 6 آذر 1394

آذر

ویستا


بهزاد شیشه گران

عکسمجسمه

نمایشگاه انفرادی عکسمجسمه

گشایش : 27 آذر 1394

پایان : 7 دی 1394