گالری والی | پیش نگاه

گالری والی

گالری والی

میدان ونک | خیابان خدامی | پلاک 72 | تلفن : 88047698 | فکس: 88043687

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری شنبه ها تعطیل است. www.valiartgallery.com

دی

گالری والی


الدوز زرگر، ثمریاس آقاپور، میلاد درویش، آفرین صفوی زاده، عسل خاتون تقوی، شادی گودرزی

نمایشگاه گروهی طراحی پارچه

نمایشگاه گروهی طراحی پارچه

گشایش : 4 دی 1394

پایان : 7 دی 1394

گالری والی


مهران یوسف زاده

ایران به روایتی دیگر

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 11 دی 1394

پایان : 29 دی 1394

بهمن

گالری والی


رضا ملک زاده

اسرار

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 2 بهمن 1394

پایان : 20 بهمن 1394

گالری والی


فریده ثقه الاسلامی توکلی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 30 بهمن 1394

پایان : 11 اسفند 1394

اسفند

گالری والی


مریم شهیدی

خیال ذرت

نمايشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 14 اسفند 1394

پایان : 21 اسفند 1394