والی | پیش نگاه

گالری والی

گالری والی

میدان ونک | خیابان خدامی | پلاک 72 | | تلفن : 88047698 | فکس: 88043687

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری شنبه ها تعطیل است | www.valiartgallery.com

اردیبهشت

گالری والی


رامین حفیظی

به سوی آغاز وحشی

نمايشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 3 اردیبهشت 1395

پایان : 14 اردیبهشت 1395

گالری والی


پردیس شفیعیون

دوران حیرانی

نمايشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 17 اردیبهشت 1395

پایان : 28 اردیبهشت 1395

خرداد

گالری والی


فرزانه آذر

آواز سکوت

نمايشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 31 اردیبهشت 1395

پایان : 13 خرداد 1395