والی | پیش نگاه

گالری والی

گالری والی

میدان ونک | خیابان خدامی | شماره 72 | تلفن : 88047698 | فکس: 88043687

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری شنبه ها تعطیل است | www.valiartgallery.com

مهر

گالری والی


پگاه حاجی محمدی

اسطوره ی رهایی

نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 28 شهریور 1393

پایان : 8 مهر 1393

گالری والی


سپیده نژاد ستاری

کابوس شاردن

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 11 مهر 1393

پایان : 22 مهر 1393

گالری والی


سیامک عزمی

دنیای ما

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 25 مهر 1393

پایان : 9 آبان 1393

آبان

گالری والی


اسفندیار پور مقدم

رابطه نامشترک

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 16 آبان 1393

پایان : 27 آبان 1393

گالری والی


احمد خلیلی فرد

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 30 آبان 1393

پایان : 11 آذر 1393

آذر

گالری والی


سهیلا حقیقت

تنها در جمع

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 14 آذر 1393

پایان : 5 دی 1393