هور | پیش نگاه

گالری هور

گالری هور

خیابان مطهری | خیابان میرزای شیرازی شمالی | کوچه نعیمی | شماره ۱۲ | تلفن : ۸۸۷۰۶۹۸۴

ساعات بازدید : 3 تا 8

بازدید : 5 تا 9 گالری شنبه ها تعطیل است | www.hoorartgallery.com

دی

گالری هور

گرداننده: شکوفه فلاح


بدون عنوان

نمایشگاه گروهی چاپ

گشایش : 5 دی 1393

پایان : 26 دی 1393

اسفند

گالری هور


علی اکبر صنعتی ٬ داوود امدادیان ٬ علی گلستانه ٬ عربعلی شروه ٬ یعقوب عمامه پیچ ٬ یعقوب امدادیان، شیرین اتحادیه، ایوب امدادیان، مسعود دشتبان ٬ آرمان یعقوب پور ٬ احمد مرشدلو

چشم انداز

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 1 اسفند 1393

پایان : 22 اسفند 1393