هور | پیش نگاه

هور

هور

خیابان مطهری | خیابان میرزای شیرازی شمالی | کوچه نعیمی | شماره ۱۲ | تلفن : ۸۸۷۰۶۹۸۴

ساعات بازدید : 3 تا 8

بازدید : 5 تا 9 گالری شنبه ها تعطیل است. www.hoorartgallery.com

اردیبهشت

هور


مالک مدائن

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 29 فروردین 1393

پایان : 8 اردیبهشت 1393

هور


حسینعلی ذابحی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 12 اردیبهشت 1393

پایان : 22 اردیبهشت 1393

خرداد

هور


داریوش نخعی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 26 اردیبهشت 1393

پایان : 5 خرداد 1393