گالری هور | پیش نگاه

گالری هور

گالری هور

خیابان مطهری | خیابان میرزای شیرازی شمالی | کوچه نعیمی | شماره ۱۲ | تلفن : ۸۸۷۰۶۹۸۴

ساعات بازدید : 3 تا 8

بازدید : 5 تا 9 گالری شنبه ها تعطیل است. www.hoorartgallery.com

دی

گالری هور


ایوب امدادیان

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 11 دی 1394

پایان : 29 دی 1394

بهمن

گالری هور


آرش امدادیان

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 16 بهمن 1394

پایان : 4 اسفند 1394

اسفند

گالری هور


محمد مهدی انوشفر

نمايشگاه انفرادی سرامیک

گشایش : 14 اسفند 1394

پایان : 22 اسفند 1394