هور | پیش نگاه

گالری هور

گالری هور

خیابان مطهری | خیابان میرزای شیرازی شمالی | کوچه نعیمی | شماره ۱۲ | تلفن : ۸۸۷۰۶۹۸۴

ساعات بازدید : 3 تا 8

بازدید : 5 تا 9 گالری شنبه ها تعطیل است | www.hoorartgallery.com

اردیبهشت

گالری هور


عربعلی شروه

نگاهی به مناظر عربعلی شروه

نمايشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 27 فروردین 1395

پایان : 19 اردیبهشت 1395

گالری هور


حسینعلی ذابحی

نمايشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 24 اردیبهشت 1395

پایان : 13 خرداد 1395

خرداد

گالری هور


حسینعلی ذابحی

نمایشگاه نقاشی های حسینعلی ذابحی

نمايشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 24 اردیبهشت 1395

پایان : 13 خرداد 1395

گالری هور


نمایشگاه گروهی چاپ دستی

نمایشگاه گروهی چاپ دستی

گشایش : 21 خرداد 1395

پایان : 6 تیر 1395