هما | پیش نگاه

هما

هما

خیابان کریمخان | خیابان سنایی | کوچه چهارم غربی | شماره 8 | واحد 1 | تلفن : 8- 88863596

ساعات بازدید : 11 تا 7 |جمعه ها: 4 تا 8

گالری همه ی روزها باز است. | www.homaartgallery.com

اردیبهشت

هما


لادن بروجردی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 5 اردیبهشت 1393

پایان : 16 اردیبهشت 1393

هما


زهرا حسینی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی و چاپ دستی

گشایش : 19 اردیبهشت 1393

پایان : 30 اردیبهشت 1393

خرداد

هما

گرداننده :سعید انصافی


هفته طراحی 2 / حس خوشبختی

مجموعه طراحی های مدرن و معاصر ایران- ترکیه

گشایش : 2 خرداد 1393

پایان : 20 خرداد 1393

هما


علی ملک

مفروضات

نمایشگاه انفرادی مجسمه ،مجسمه های پاپیه ماشه

گشایش : 23 خرداد 1393

پایان : 3 تیر 1393