هما | پیش نگاه

گالری هما

گالری هما

خیابان کریمخان | خیابان سنایی | کوچه چهارم غربی | شماره 8 | واحد 1 | تلفن : 8- 88863596

ساعات بازدید : 11 تا 7 |جمعه ها: 4 تا 8

گالری همه ی روزها باز است | www.homaartgallery.com

مهر

گالری هما


عذرا عقیقی بخشایشی

منشات

نمایشگاه انفرادی خط نقاشی

گشایش : 4 مهر 1393

پایان : 15 مهر 1393

گالری هما


اشکان صانعی

عوارض مستغلات و معافیت مالیاتی

نمایشگاه انفرادی طراحی

گشایش : 18 مهر 1393

پایان : 29 مهر 1393

آبان

گالری هما


آهو حامدی

سندرم کاشی گمشده

نمایشگاه انفرادی نقاشی چیدمان

گشایش : 2 آبان 1393

پایان : 11 آبان 1393

گالری هما


حسین سلطانی

داستان پیکان سفید

نمایشگاه انفرادی نقاشی و طراحی

گشایش : 16 آبان 1393

پایان : 27 آبان 1393

آذر

گالری هما


امیر ناصر اخلاقی

نقطه، ته خط

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 30 آبان 1393

پایان : 11 آذر 1393

گالری هما


حبیب فرج آبادی

نام ناپذیر

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 14 آذر 1393

پایان : 25 آذر 1393