هما | پیش نگاه

هما

هما

خیابان کریمخان | خیابان سنایی | کوچه چهارم غربی | شماره 8 | واحد 1 | تلفن : 8- 88863596

ساعات بازدید : 11 تا 7 |جمعه ها: 4 تا 8

گالری همه ی روزها باز است | www.homaartgallery.com

تیر

هما


سیما شاهمرادی

آینه خانه

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 6 تیر1393

پایان : 17 تیر1393

شهریور

هما


ارسیا مقدم

از رده خارج شدگی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 24 مرداد 1393

پایان : 4 شهریور 1393

هما


ساله شریفی

گل؟ گل

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 7 شهریور 1393

پایان : 18 شهریور 1393

هما


سیامک نصر

اضطرار

نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 21 شهریور 1393

پایان : 1 مهر 1393