هفت ثمر | پیش نگاه

هفت ثمر

هفت ثمر

خیابان مطهری | کوه نور | کوچه پنجم | شماره 8 | تلفن : 88731403

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری پنج شنبه ها تعطیل است | www.7samar.com

اردیبهشت

هفت ثمر


نیره پازوکی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 5 اردیبهشت 1393

پایان : 10 اردیبهشت 1393

هفت ثمر


مهدی پازوکی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 12 اردیبهشت 1393

پایان : 17 اردیبهشت 1393

هفت ثمر


شهرزاد میرزاحسابی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 19 اردیبهشت 1393

پایان : 24 اردیبهشت 1393

هفت ثمر


منصور دوالو

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 26 اردیبهشت 1393

پایان : 31 اردیبهشت 1393

خرداد

هفت ثمر


آزاده جغتایی

کمی آنطرفتر

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 2 خرداد 1393

پایان : 7 خرداد 1393

هفت ثمر


محمدابراهیم جعفری، حسینعلی ذابحی

سفر به خیال و خاطره

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 9 خرداد 1393

پایان : 21 خرداد 1393

هفت ثمر


هانا کامکار

دیگری

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 23 خرداد 1393

پایان : 28 خرداد 1393

هفت ثمر


هامان فولادوند

زن، پنجره، انتظار، سکوت

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 30 خرداد 1393

پایان : 4 تیر 1393