هفت ثمر | پیش نگاه

هفت ثمر

هفت ثمر

خیابان مطهری | کوه نور | کوچه پنجم | شماره 8 | تلفن : 88731403

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری پنج شنبه ها تعطیل است. www.7samar.com

اردیبهشت

هفت ثمر


حمیده حجار

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 4 اردیبهشت 1394

پایان : 9 اردیبهشت 1394

هفت ثمر


شهرزاد میرز احسابی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 11 اردیبهشت 1394

پایان : 16 اردیبهشت 1394

هفت ثمر


طلیعه کامران

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی کلاژ نقاشی

گشایش : 18 اردیبهشت 1394

پایان : 30 اردیبهشت 1394

خرداد

هفت ثمر


مریم شریفی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 1 خرداد 1394

پایان : 6 خرداد 1394

هفت ثمر


روناک فرهنگیان ، بهشید فرهنگیان ، شبنم طلوع ، مونا زند کیانی

بدون عنوان

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 8 خرداد 1394

پایان : 13 خرداد 1394

هفت ثمر


سعید چاواری

شیرین

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 15 خرداد 1394

پایان : 20 خرداد 1394

هفت ثمر


هوزانا رحیمی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 22 خرداد 1394

پایان : 27 خرداد 1394