هفت ثمر | پیش نگاه

هفت ثمر

هفت ثمر

خیابان مطهری | کوه نور | کوچه پنجم | شماره 8 | تلفن : 88731403

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری پنج شنبه ها تعطیل است | www.7samar.com

تیر

هفت ثمر


هانی نجم

میشه نزدیک اما دور

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 6 تیر1393

پایان : 11 تیر1393

هفت ثمر


سپیده شیرازی نژاد، نیلوفر شیرانی، ایلناز فیاض، بنفشه کاشانی، آدنا میرزاخانیان، مریم نگارشی

چهارچوب

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 13 تیر1393

پایان : 18 تیر1393

هفت ثمر


پرستو آقایی، سمیرا اکبری، پریسا امامی، سحرنازجعفری، النازرفیعی زاده، آیدا صبوری، مریم فردوسی، غزاله نسودی، نگارنقوی

بدون عنوان

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 20 تیر1393

پایان : 25 تیر1393

شهریور

هفت ثمر


تارا صادقی

نا دیدنیها

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 28 شهریور 1393

پایان : 1 مهر 1393