نگاه | پیش نگاه

گالری نگاه

گالری نگاه

تهران | خیابان مطهری |خیابان جم (فجر) | خیابان غفاری | پلاک 64 | تلفن : 88493141

ساعات بازدید : 11 تا 19

گالری دوشنبه ها تعطیل است.

خرداد

گالری نگاه


حجت عمانی

طبیعت بی جان ایرانی

نمایشگاه انفرادی میکس مدیا

گشایش : 31 اردیبهشت 1395

پایان : 26 خرداد 1395

گالری نگاه


الناز متکی

طراوش نقش در آینه

نمایشگاه انفرادی طراحی

گشایش : 20 خرداد 1395

پایان : 8 تیر 1395