نگاه | پیش نگاه

نگاه

نگاه

لواسان | ابتدای بلوار اصلی | خیابان شکوفه | خیابان نگار | کوی گلزار | شماره 32 | تلفن : 26546721

ساعات بازدید : 3 تا 7

گالری شنبه ها تعطیل است.

آبان

نگاه


افسانه تائبی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشیخط

گشایش : 7 آبان 1394

پایان : 26 آبان 1394

نگاه


مژده شیخ رضایی

خانه پدری

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 30 مهر 1394

پایان : 14 آبان 1394

آذر

نگاه

گرداننده :مریم حسینی


حسینعلی ذابحی، عبدالحمید پازوکی، یعقوب عمامه پیچ، داور یوسفی میره جین

ثانیه ها

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 5 آذر 1394

پایان : 17 آذر 1394

نگاه


مسعود عسگری

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 19 آذر 1394

پایان : 1 دی 1394