مهروا | پیش نگاه

گالری مهروا

گالری مهروا

کریم خان زند |خیابان شهید عضدی |(آبان جنوبی) شماره 38 | تلفن : 88939046 | 88939047

ساعات بازدید : 5 تا 9

گالری پنج شنبه ها تعطیل است | www.mehrvaartgallery.com

دی

گالری مهروا

گرداننده : آذین راد


کورش ادیم، نسیم احمدی، مونا بزرگی، هوفر حقیقی، آذین راد، امین طلاچیان، فرزانه قدیانلو، ابراهیم کاشانی، امیرعلی گلریز، سولماز مالک، محمودرضا نوربخش

روشن دان

نمایشگاه گروهی عکس

گشایش : 28 آذر 1393

پایان : 8 دی 1393

گالری مهروا


محمودرضا نوربخش

گلچین ایرانی

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 19 دی 1393

پایان : 29 دی 1393

بهمن

گالری مهروا


هوفر حقیقی

زمان لرزه

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 3 بهمن 1393

پایان : 13 بهمن 1393

گالری مهروا


حمید جانی پور

ریچارد اودون بازی جانی

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 17 بهمن 1393

پایان : 27 بهمن 1393

اسفند

گالری مهروا


حامد نورائی

هشت

نمایشگاه انفرادی فوتومونتاژ

گشایش : 1 اسفند 1393

پایان : 11 اسفند 1393