مهروا | پیش نگاه

مهروا

مهروا

کریم خان زند |خیابان شهید عضدی |(آبان جنوبی) شماره 38 | تلفن : 88939046 | 88939047

ساعات بازدید : 5 تا 9

گالری پنج شنبه ها تعطیل است | www.mehrvaartgallery.com

شهریور

مهروا


حمید جانی پور، روزبه روزبهانی

سوگواری برای خواهر مرده

نمایشگاه گروهی عکس

گشایش : 7 شهریور 1393

پایان : 17 شهریور 1393

مهروا


مرجان اندرودی

آخرالزمان

نمایشگاه انفرادی دیجیتال فوتومونتاژ

گشایش : 21 شهریور 1393

پایان : 31 شهریور 1393