گالری مهروا | پیش نگاه

گالری مهروا

گالری مهروا

کریم خان زند |خیابان شهید عضدی |(آبان جنوبی) شماره 38 | تلفن : 88939046 | 88939047

ساعات بازدید : 5 تا 9

گالری پنج شنبه ها تعطیل است. www.mehrvaartgallery.com

دی

گالری مهروا


شیوا یغمایی

کوپن

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 4 دی 1394

پایان : 14 دی 1394

گالری مهروا

گرداننده :امیرحسین اسماعیلی


امیرحسین اسماعیلی، ژاله اکبری، پرهام پیوندی، سام نیک مرام ، صادق همتی، الهه رضا زاده، ساینا نوری

آن جا

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 18 دی 1394

پایان : 28 دی 1394

بهمن

گالری مهروا


نسیم گلی

ته نشین

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 2 بهمن 1394

پایان : 12 بهمن 1394

گالری مهروا


پیمان دوام

ابعاد آزادی در فضا

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 16 بهمن 1394

پایان : 26 بهمن 1394

اسفند

گالری مهروا


مرجان وزیری

بزرگداشت

نمايشگاه انفرادی نقاشی و کلاژ

گشایش : 7 اسفند 1394

پایان : 17 اسفند 1394