محسن | پیش نگاه

گالری محسن

گالری محسن

بزرگراه مدرس شمال | خیابان ظفر |کوچه ناجی | خیابان فرزان | نوربخش | بلوار مینا شرقی | پلاک 42 | تلفن : 22255354

ساعات بازدید : 4 تا 10

گالری روزهای پنج شنبه تعطیل است | www.mohsen.gallery.com

بهمن

گالری محسن


سارا ابری

1393

نمایشگاه آثار

گشایش : 3 بهمن 1393

پایان : 15 بهمن 1393

گالری محسن


سارا عباسیان

1393

نمایشگاه آثار

گشایش : 17 بهمن 1393

پایان : 29 بهمن 1393

اسفند

گالری محسن


آریا تابنده پور

1393

نمایشگاه آثار

گشایش : 1 اسفند 1393

پایان : 13 اسفند 1393

گالری محسن


مهدی عبدالکریمی، مینا محسنی، امیرنصر کم گویان، ورنا والزلز، یاکوب بوخنر، لوکاس یانیتچ

محیط

نمایشگاه گروهی

گشایش : 15 اسفند 1393

پایان : 27 اسفند 1393