گالری محسن | پیش نگاه

گالری محسن

گالری محسن

بزرگراه مدرس شمال | خیابان ظفر |کوچه ناجی | خیابان فرزان | نوربخش | بلوار مینا شرقی | پلاک 42 | تلفن : 22255354

ساعات بازدید : 4 تا 10

گالری روزهای پنج شنبه تعطیل است.

دی

گالری محسن


تانیا پاکزاد

1394

گالری محسن منفی یک

گشایش : 4 دی 1394

پایان : 16 دی 1394

گالری محسن


مهرداد افسری

1394

گالری محسن منفی یک

گشایش : 18 دی 1394

پایان : 30 دی 1394

گالری محسن


محمد رضا زندپور

1394

گالری محسن همکف

گشایش : 4 دی 1394

پایان : 16 دی 1394

گالری محسن


سورنا زمانی

1394

گالری محسن همکف

گشایش : 18 دی 1394

پایان : 30 دی 1394

بهمن

گالری محسن


رئوف دشتی

1394

گالری محسن منفی یک

گشایش : 2 بهمن 1394

پایان : 14 بهمن 1394

گالری محسن


علی پناهی

1394

گالری محسن منفی یک

گشایش : 16 بهمن 1394

پایان : 28 بهمن 1394

گالری محسن


مهدی عبدالکریمی

1394

گالری محسن منفی یک

گشایش : 30 بهمن 1394

پایان : 12 اسفند 1394

گالری محسن


غلامرضا یزدانی

1394

گالری محسن همکف

گشایش : 2 بهمن 1394

پایان : 14 بهمن 1394

گالری محسن


ناهید بهبودیان

1394

گالری محسن همکف

گشایش : 16 بهمن 1394

پایان : 28 بهمن 1394

گالری محسن


امیر ارسلان شریفی

1394

گالری محسن همکف

گشایش : 30 بهمن 1394

پایان : 12 اسفند 1394

اسفند

گالری محسن


آریا تابندهپور

1394

گالری محسن منفی یک

گشایش : 14 اسفند 1394

پایان : 26اسفند 1394

گالری محسن


کيمن مه آبادی

1394

گالری محسن همکف

گشایش : 14 اسفند 1394

پایان : 26اسفند 1394