محسن | پیش نگاه

محسن

محسن

بزرگراه مدرس شمال | خیابان ظفر |کوچه ناجی | خیابان فرزان | نوربخش | بلوار مینا شرقی | پلاک 42 | تلفن : 22255354

ساعات بازدید : 4 تا 10

گالری روزهای پنج شنبه تعطیل است.

مهر

محسن


نمایش آثار
تاداکس 05 /1394
گالری محسن همکف و منفی 1

گشایش : 10 مهر 1394

پایان : 15 مهر 1394

محسن


نمایش آثار علیرضا فانی/1394

گالری محسن منفیِ یک

گشایش : 17 مهر 1394

پایان : 29 مهر 1394

محسن


نمایش آثار مهدی خندان/1394

گالری محسن همکف

گشایش : 17 مهر 1394

پایان : 29 مهر 1394

آبان

محسن


گوهر دشتی/ 1394

نمایشگاه انفرادی
طبقه منفی یک

گشایش : 8 آبان 1394

پایان : 20 آبان 1394

محسن


علیرضا فانی/ 1394

نمایشگاه انفرادی
طبقه منفی یک

گشایش : 22 آبان 1394

پایان : 4 آذر 1394

محسن


امید مهدی زاده/ 1394

نمایشگاه انفرادی
طبقه همکف

گشایش : 8 آبان 1394

پایان : 20 آبان 1394

محسن


محمدرضااحمدی منفرد/1394

نمایشگاه انفرادی
طبقه همکف

گشایش : 22 آبان 1394

پایان : 4 آذر 1394

آذر

محسن


سارا عباسیان /1394

نمایشگاه انفرادی
طبقه منفی یک

گشایش : 13 آذر 1394

پایان : 25 آذر 1394

محسن


مهدی خندان / 1394

نمایشگاه انفرادی
طبقه همکف

گشایش : 13 آذر 1394

پایان : 25 آذر 1394

محسن


آزاده اخلاقی / 1394

نمایشگاه انفرادی
طبقه همکف و منفی یک

گشایش : 27 آذر 1394

پایان : 3 دی 1394