محسن | پیش نگاه

محسن

محسن

بزرگراه مدرس شمال | خیابان ظفر |کوچه ناجی | خیابان فرزان | نوربخش | بلوار مینا شرقی | پلاک 42 | تلفن : 22255354

ساعات بازدید : 4 تا 10

گالری روزهای پنج شنبه تعطیل است.

شهریور

محسن


نمایش آثار داود بیات / 13

گشایش : 23 مرداد 1394

پایان : 4 شهریور 1394

محسن


نمایش آثار علی هنرور/ 1394

گشایش : 6 شهریور 1394

پایان : 18 شهریور 1394

محسن


به انتخاب مهرداد افسری/ 1394

نمایشگاه گروهی عکس

گشایش : 20 شهریور 1394

پایان : 1 مهر 1394

محسن


نمایش آثار پژمان صفر نژاد / 1394

گشایش : 30 مرداد 1394

پایان : 11 شهریور 1394

محسن


نمایش آثار سارا افضلی / 1394

گشایش : 13 شهریور 1394

پایان : 25 شهریور 1394

محسن


نمایش آثار میلاد محمودی/ 1394

گشایش : 27 شهریور 1394

پایان : 7 مهر 1394