ماه مهر | پیش نگاه

ماه مهر

ماه مهر

بلوار آفریقا | کوچه نیلوفر | شماره 7 | تلفن : 22058630 - 22013178 - 22013179 -22059131

ساعات بازدید : 4 تا 8

www.mahe-mehr.com

اردیبهشت

ماه مهر


پری یوش گنجی

نقاشی های کوچکِ کوچک: سپیده دمان

نمایشگاه انفرادی نقاشی به همراه رونمایی تاب

گشایش : 5 اردیبهشت 1393

پایان : 29 اردیبهشت 1393

خرداد

ماه مهر


بنفشه احمدزاده، سمیرا البرز کوه، مژده اترک، مهدیه پازوکی، یلدا خواجه زاده، لیلا فتحی زاده، الهام فلاحی، زهرا قیاسی، هدا نجفی، سارا نیروبخش، پیام ناصر، آرمان یعقوب پور

ماتریس

نمایشگاه گروهی

گشایش : 2 خرداد 1393

پایان : 12 خرداد 1393

ماه مهر


نگار آتش افروز، ساناز آبایی، لادن بینش، لولیتا برات پور، تامارا پریش گلی، نگین جواهری، محسن حسین مردی، طلا درنگی، نرگس سلیمان زاده، شقایق فریادشیران، علیرضا میرزارضایی، عاطفه محمدپور، نیلوفر محمدی فر، ژینوس میثاقی

نمایشگاه گروهی نقاشی/ بدون عنوان

گشایش : 16 خرداد 1393

پایان : 26 خرداد 1393