گالری طراحان آزاد | پیش نگاه

گالری طراحان آزاد

گالری طراحان آزاد

میدان فاطمی | میدان گلها | میدان سلماس | جنب پاسارگاد | شماره 5 | تلفن : 88008676 | فکس : 88027181

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری پنج شنبه ها تعطیل است. www.azadartgallery.com

دی

گالری طراحان آزاد


لیلی درخشانی

ز رود خشک بانگ تر بر آورد.

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 11 دی 1394

پایان : 23 دی 1394

گالری طراحان آزاد


وحید دانایی فر

دید- گاه

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 25 دی 1394

پایان : 6 بهمن 1394

بهمن

گالری طراحان آزاد


واهیک هارطونیان

همنشینی ساده

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 9 بهمن 1394

پایان : 14 بهمن 1394

گالری طراحان آزاد


آدام دُنژ

آنتروپی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 16 بهمن 1394

پایان : 27 بهمن 1394

گالری طراحان آزاد


نسترن شهبازی

خورشيد همچنان مي دمد

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 30 بهمن 1394

پایان : 11 اسفند 1394

اسفند

گالری طراحان آزاد


محمد علی بنی اسدی

یکی از همین شب ها

نمايشگاه انفرادی چاپ سیلک

گشایش : 14 اسفند 1394

پایان : 19 اسفند 1394