طراحان آزاد | پیش نگاه

طراحان آزاد

طراحان آزاد

میدان فاطمی | میدان گلها | میدان سلماس | جنب پاسارگاد | شماره 5 | تلفن : 88008676 | فکس : 88027181

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری پنج شنبه ها تعطیل است. www.azadartgallery.com

اردیبهشت

طراحان آزاد


محسن محمودی زاده

مرا از آنچه می خواهم محافظت كن

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 28 فروردین 1394

پایان : 2 اردیبهشت 1394

طراحان آزاد


ابراهیم یغمایی

لوتی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 4 اردیبهشت 1394

پایان : 15 اردیبهشت 1394

طراحان آزاد


هیژا رحیم ینیا

ئاماژه

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 18 اردیبهشت 1394

پایان : 23 اردیبهشت 1394

طراحان آزاد


حامد صحیحی

یازش

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 25 اردیبهشت 1394

پایان : 5 خرداد 1394

خرداد

طراحان آزاد


صالح تسبیحی

سوانح مرکب

نمایشگاه انفرادی چیدمان عکس

گشایش : 8 خرداد 1394

پایان : 20 خرداد 1394

طراحان آزاد


پارسا کامه خوش

{وحشی که می شوی}

نمایشگاه انفرادی چند رسانه ای

گشایش : 22 خرداد 1394

پایان : 27 خرداد 1394

طراحان آزاد


سمانه وفایی

دعوت به مراسم عروسى

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 29 خرداد 1394

پایان : 3 تیر 1394