شیرین | پیش نگاه

گالری شیرین

گالری شیرین

ولنجک | کوچه هجدهم | شماره ۹ | تلفن : 22427768 - 22402226

ساعات بازدید : 11 تا 8

گالری روزهای شنبه تعطیل میباشد | www.shiringallery.com

آذر

گالری شیرین


ايمان صفايی

عامیانه

نمایش آثار ایمان صفایی

گشایش : 30 آبان 1393

پایان : 12 آذر 1393

گالری شیرین


هشتمين سالانه منتخب نسل نو

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 14 آذر 1393

پایان : 29 آذر 1393