شیرین | پیش نگاه

شیرین

شیرین

ولنجک | کوچه هجدهم | شماره ۹ | تلفن : 22427768 - 22402226

ساعات بازدید : 11 تا 8

گالری روزهای شنبه تعطیل میباشد | www.shiringallery.com

تیر

شیرین


سومین فستیوال سالانه پرتره سازی

نمایشگاه گروهی عکس

گشایش : 6 تیر1393

پایان : 17 تیر1393

شیرین


ایمان ابراهیم پور

اندوه زیبا

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 20 تیر1393

پایان : 25 تیر1393

شیرین


حسین قورچیان

غول شهر

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 20 تیر1393

پایان : 25 تیر1393