شهریور | پیش نگاه

گالری شهریور

گالری شهریور

خیابان الهیه | خیابان خزر شمالی | بن بست هرمز | شماره ۹ | تلفن : 26601049 | تلفکس : 26601247

ساعات بازدید : 3 تا 8

جمعه ها : 4 تا 8:30

خرداد

گالری شهریور


پرویز تناولی

تناولی و پنجاه سال هنر پاپ آرت

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 31 ادریبهشت 1395

پایان : 28 خرداد 1395