گالری شهریور | پیش نگاه

گالری شهریور

گالری شهریور

خیابان الهیه | خیابان خزر شمالی | بن بست هرمز | شماره ۹ | تلفن : 26601049 | تلفکس : 26601247

ساعات بازدید : 3 تا 8

جمعه ها : 4 تا 8:30 | info@shahrivargallery.com www.shahrivargallery.com

بهمن

گالری شهریور


مسعود عربشاهی

نمایشگاه آثار برگزیده مسعود عربشاهی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 25 دی 1394

پایان : 23 بهمن 1394