شلمان | پیش نگاه

شلمان

شلمان

میرداماد | نرسیده به شریعتی | رودبارغربی (جنوبی) | کوچه کاووسی | پلاک 27 | تلفن : 22221944 - 22271693 | فکس: 22270051

ساعات بازدید : 4 تا 8

ساعت افتتاحیه: 4 تا 8:30 گالری پنج شنبه ها تعطیل است. www.shalmanartgallery.com

شهریور

شلمان


آزیتا آرتا ، رومینا پیشوازاده

سفال لعابدار

نمایشگاه گروهی سفال

گشایش : 30 مرداد 1394

پایان : 4 شهریور 1394

شلمان


مینا ذاکری

فراتر از رویا

نمایشگاه انفرادی نقاشی و مجسمه

گشایش : 6 شهریور 1394

پایان : 11 شهریور 1394

شلمان

گردآورنده: فرانک محبی


منحنی نگاه

نمایشگاه گروهی طراحی

گشایش : 13 شهریور 1394

پایان : 18 شهریور 1394

شلمان


معصومه رخشا

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی سفال

گشایش : 20 شهریور 1394

پایان : 25 شهریور 1394