شلمان | پیش نگاه

گالری شلمان

گالری شلمان

میرداماد | نرسیده به شریعتی | رودبارغربی (جنوبی) | کوچه کاووسی | پلاک 27 | تلفن : 22221944 - 22271693 | فکس: 22270051

ساعات بازدید : 4 تا 8

ساعت افتتاحیه: 4 تا 8:30 گالری پنج شنبه ها تعطیل است | www.shalmanartgallery.com

اردیبهشت

گالری شلمان


جواد مولانیا

سایه ها

نمايشگاه انفرادی عکس

گشایش : 3 اردیبهشت 1395

پایان : 8 اردیبهشت 1395

گالری شلمان


پونه فرح وند

حوا در همین چمد قدمی ست

نمايشگاه انفرادی عکس

گشایش : 24 اردیبهشت 1395

پایان : 29 اردیبهشت 1395