سین | پیش نگاه

سین

سین

شهرک غرب | فاز 2 | خیابان هرمزان | پیروزان جنوبی | کوچه 12 | شماره 16 | تلفن : 88376623 - 88376625

ساعات بازدید : 3 تا 7

گالری روزهای پنجشنبه تعطیل است | www.siingallery.com

اردیبهشت

سین


سوگند نبی اللهی

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 5 اردیبهشت 1393

پایان : 14 اردیبهشت 1393

سین


امیرحسین حشمتی

رنگ های سرزمین من

نمایشگاه انفرادی عکس

گشایش : 19 اردیبهشت 1393

پایان : 28 اردیبهشت 1393

خرداد

سین


شیرین شاهرودی

یکی بود یکی نبود

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 2 خرداد 1393

پایان : 12 خرداد 1393

سین


نمایشگاه گروهی نقاشی

بدون عنوان

گشایش : 30 خرداد 1393

پایان : 30 تیر 1393