سین | پیش نگاه

سین

سین

شهرک غرب | فاز 2 | خیابان هرمزان | پیروزان جنوبی | کوچه 12 | شماره 16 | تلفن : 88376623 - 88376625

ساعات بازدید : 3 تا 7

گالری روزهای پنجشنبه تعطیل است | www.siingallery.com

شهریور

سین


هاله مغفوریان، هاوار امینی، محمود محمودی

گره

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 21 شهریور 1393

پایان : 30 شهریور 1393