سبحان | پیش نگاه

گالری سبحان

گالری سبحان

صدر شرق | خروجی کامرانیه | بعد از زیرگذر صدر | جنب دامپزشکی | خیابان عباسی | کوچه پیشتاز | بن بست بعثت | پلاک 4 | تلفن : 22231480

ساعات بازدید : 4 تا 8

گالری شنبه ها تعطیل است.

اردیبهشت

گالری سبحان


نکیسا دانایی

امروز نیمی از خودت باش

نمایشگاه انفرادی نقاشی و تصویرسازی

گشایش : 24 ادریبهشت 1395

پایان : 30 ادریبهشت 1395