سام آرت | پیش نگاه

سام آرت

سام آرت

خيابان فرشته| مرکز تجاری سام سنتر | طبقه اول | گالری سام آرت | تلفن : 22023114

ساعات بازدید : 4 تا 9

www.dastangallery.com

اردیبهشت

سام آرت


چیدمانی از فریدون آو

اشاره ها، نشانه ها و اشیای مورد علاقه

نمایشگاه انفرادی چیدمان

گشایش : 21 فروردین 1394

پایان : 5 اردیبهشت 1394

سام آرت

گردآورنده: فریدون آو


سهند حسامیان

تویزه در زیرزمین دستان مبنای ساخت در سام آرت

این نمایشگاه به صورت همزمان در
زیرزمین دستان و سام آرت برگزار می شود.

گشایش : 18 اردیبهشت 1394

پایان : 2 خرداد 1394