سازماناب | پیش نگاه

سازماناب

سازماناب

میدان هفت تیر| مفتح جنوبی بعد از تقاطع سمیه| خیابان بوربور | خیابان خاقانی| بن بست روشن منش| شماره ۲ | تلفن : 88866345

ساعات بازدید : 3 تا 8

گالری شنبه ها تعطیل است.

اردیبهشت

سازماناب


مارکو جرماغیان

ولی معنی...

بود عاشق فراق اندر چو اسمی خالی از معنی
ولی معنی چو معشوقی فراغت دارد از اسما

گشایش : 25 اردیبهشت 1394

پایان : 14 خرداد 1394