زیرزمین دستان | پیش نگاه

زیرزمین دستان

زیرزمین دستان

خیابان فرشته | خیابان بیدار | شماره 6 | تلفن : 22023114

ساعات بازدید : 11 صبح تا 7 عصر

افتتاحیه : 4 تا 8 روزهای شنبه ،یکشنبه و تعطیلات رسمی فقط با تعیین وقت قبلی | www.dastangallery.com

اردیبهشت

زیرزمین دستان


امین منتظری

ماجرا

نمایشگاه انفرادی طراحی

گشایش : 5 اردیبهشت 1393

پایان : 13 اردیبهشت 1393

زیرزمین دستان


امين اکبری، یوشا بشير، نریمان فرخی

درون/ به بیرون

نمایشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 19 اردیبهشت 1393

پایان : 24 اردیبهشت 1393

زیرزمین دستان


آیدین خانکشیپور

به خاطر جاودانگی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 26 اردیبهشت 1393

پایان : 3 خرداد 1393

خرداد

زیرزمین دستان


فریدون آو

آبرنگ

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 23 خرداد 1393

پایان : 3 تیر 1393