زیرزمین دستان | پیش نگاه

گالری زیرزمین دستان

گالری زیرزمین دستان

خیابان فرشته | خیابان بیدار | پلاک ۶ | تلفن : 22023114

ساعات بازدید : 11 صبح تا 7 عصر

افتتاحیه: 4 تا 8 روزهای شنبه، یکشنبه و تعطیلات رسمی فقط با تعیین وقت قبلی | www.dastangallery.com

اردیبهشت

گالری زیرزمین دستان


فریدون آو

یادگاری

نمايشگاه انفرادی

گشایش : 20 فروردین 1395

پایان : 18 اردیبهشت 1395

گالری زیرزمین دستان


عسل پیروی

سفرنامه

نمايشگاه انفرادی طراحی

گشایش : 24 اردیبهشت 1395

پایان : 3 خرداد 1395

خرداد

گالری زیرزمین دستان


می می امینی و مملی شفاھی

جھان زیرین و اثرات ناشیه

نمایشگاه چیدمان

گشایش : 7 خرداد 1395

پایان : 22 خرداد 1395

گالری زیرزمین دستان


کیوان مھجور

آبی چه آبی بود، آبی آسمان

نمایشگاه طراحی

گشایش : 28 خرداد 1395

پایان : 5 تیر 1395