رویداد های زمستان گالری آ 1397 | پیش نگاه

گالری آ

گالری آ

کریم خان | ابتدای عضدی (آبان جنوبی) | کوچه ارشد | شماره7 | تلفن : 88919547 | فکس : 88919547

ساعات بازدید : 16 تا 20

گــالری شـنبه ها تعطیل اسـت | www.a-gallery.ir

دی

گالری آ


مرجان صداقتی

جولانگاه هیچ

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 30 آذر 1397

پایان : 10 دی 1397

گالری آ


پروژه ی گالری آ در هفته هنر تیر

در پرانتز

نمایشگاه گروهی

گشایش : 14 دی 1397

پایان : 24 دی 1397

گالری آ

کیوریتور : مجید عباسی


مرتضا آکوچکیان، استودیو ۵۶ (پدرام حربی، علی افسرپور)، سعید انصافی، حبیب ایلون، کورش پارسانژاد، سیامک پورجبار، پیمان پورحسین، علی جهانشاهی، ابراهیم حقیقی، دامون خانجانزاده، رسول خسروی، هما دلورای، ایمان صفایی، بیژن صیفوری، مجید عباسی، آراد فرهادی، فواد فراهانی، سعید فروتن، آریا کسایی، مهدی کریم‌زاده، حسن کریم‌زاده، ساعد مشکی و علیرضا مصطفی‌زاده

با همکاری: مرتضا آکوچکیان و آراد فرهادی
دوصفحه:تهران
پروژه طراحان و تصویرسازان
نمایشگاه گروهی

گشایش : 28 دی 1397

پایان : 8 بهمن 1397

بهمن

گالری آ


وحید حسین پور

نیستان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 26 بهمن 1397

پایان : 6 اسفند 1397

گالری آ


امیر غفوری

بی وقفه آزاد بوده ام تا هرگز نتوانی از من قهرمانی بسازی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 26 بهمن 1397

پایان : 6 اسفند 1397