رویداد های زمستان گالری هور 1397 | پیش نگاه

گالری هور

گالری هور

خیابان مطهری | خیابان میرزای شیرازی شمالی | کوچه نعیمی | شماره ۱۲ | تلفن : ۸۸۷۰۶۹۸۴

ساعات بازدید : یکشنبه تا جمعه : 15 تا 20 | افتتاحیه: 16 تا 20

گالری شنبه ها تعطیل است | www.hoorartgallery.com

دی

گالری هور


یعقوب امدادیان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : ۱۴ دی 1397

پایان : ۵ بهمن 1397

بهمن

گالری هور


علی گلستانه

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 12 بهمن 1397

پایان : 30 بهمن 1397

اسفند

گالری هور


احمد نصر الهی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 3 اسفند 1397

پایان : 20 اسفند 1397