رویداد های زمستان گالری ماه 1397 | پیش نگاه

گالری ماه

گالری ماه

خیابان آفریقا | بلوار گلستان | پلاک 26 | تلفن : 22026037 | فکس: 22045879

ساعات بازدید : 15 تا 19 | دوشنبه و چهارشنبه : 11 تا 19

گالری یکشنبه ها تعطیل است | www.mahartgallery.com

دی

گالری ماه


هاوار امینی

سور

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 7 دی 1397

پایان : 25 دی 1397

بهمن

گالری ماه


فرزین راه نشین

فقدان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 12 بهمن 1397

پایان : 30 بهمن 1397