رویداد های زمستان گالری فرشته 1397 | پیش نگاه

گالری فرشته

گالری فرشته

شريعتی | پايين تر از پل صدر | جنب شهركتاب فرشته | شماره 1671 | تلفن : 22608109

ساعات بازدید : يكشنبه تا پنجشنبه : 12 الی 20 | جمعه ها : 16 تا 20 | افتتاحیه ها: 16 تا 21

گالری شنبه ها تعطیل است.

دی

گالری فرشته


كمال الدين قطب

شايد فردا

نمايشگاه نقاشی

گشایش : 7 دی 1397

پایان : 18 دی 1397

گالری فرشته


حميد رضا اندرز،مهدی حسينی، مهرداد ختايی، منوچهر معتبر و الهام يزدانيان

نمايشگاه گروهی طراحان معاصر

نمايشگاه گروهی طراحی

گشایش : 28 دی 1397

پایان : 9 بهمن 1397

بهمن

گالری فرشته


مهشيد رحيم تبريزی

نمايشگاه نقاشی

گشایش : 12 بهمن 1397

پایان : 23 بهمن 1397

گالری فرشته


علی رضوی

نمايشگاه گروهی نقاشی

گشایش : 26 بهمن 1397

پایان : 6 اسفند 1397

اسفند

گالری فرشته


چهارمين فروش سالانه گروهی

گشایش : 10 اسفند 1397

پایان : 27 اسفند 1397