رویداد های زمستان گالری شیرین 1397 | پیش نگاه

گالری شیرین

گالری شیرین

خيابان كريمخان زند | خيابان سنایی | كوچه ی 13 | شماره ۵ | تلفن : 88823742

ساعات بازدید : 11 تا 19

گالری دوشنبه ها تعطیل است | www.shiringallery.com

دی

گالری شیرین


آزاده رزاق دوست

گزیده آثار آزاده رزاق دوست

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 14 دی 1397

پایان : 26 دی 1397

گالری شیرین


فرزانه قدیانلو

جشن

نمایشگاه انفرادی آثار

گشایش : 28 دی 1397

پایان : 10 بهمن 1397

گالری شیرین


هومن بابایی زاد

هزاران اکنون

نمایشگاه انفرادی مجسمه

گشایش : 28 دی 1397

پایان : 10 بهمن 1397

بهمن

گالری شیرین


داوود موسوی

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 12 بهمن 1397

پایان : 24 بهمن 1397

گالری شیرین


وحید چمانی

اسید آمینه

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 12 بهمن 1397

پایان : 24 اسفند 1397

گالری شیرین


محمد طباطبائی

آداجیو

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 26 بهمن 1397

پایان : 8 اسفند 1397

گالری شیرین


علیرضا آسانلو

این کیست این

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 26 بهمن 1397

پایان : 8 اسفند 1397

اسفند

گالری شیرین


سالانه تصویرسازی ۲

نسل‌های رنگین

نمایشگاه گروهی تصویرسازی

گشایش : 10 اسفند 1397

پایان : 21 فروردین 1398