رویداد های زمستان گالری زیرزمین دستان 1397 | پیش نگاه

گالری زیرزمین دستان

گالری زیرزمین دستان

خیابان فرشته | خیابان بیدار | شماره 6 | تلفن : 22023114

ساعات بازدید : 11 تا 19 | افتتاحیه: 16 تا 20

روزهای شنبه،یکشنبه و تعطیلات رسمی فقط با تعیین وقت قبلی | www.dastan.gallery

دی

گالری زیرزمین دستان


شکوفه خرم رودی و تابا فجرک

همنشینی با سَرِ درازِ قصّه

گشایش : 14 دی 1397

پایان : 5 بهمن 1397

بهمن

گالری زیرزمین دستان


البرز کاظمی

تن عکس

نمایشگاه انفرادی

گشایش : 12 بهمن 1397

پایان : 3 اسفند 1397

اسفند

گالری زیرزمین دستان

کیوریتور: سهراب کاشانی


سیاوش نقشبندی

معرض

نمایشگاه انفرادی

گشایش : 10 اسفند 1397

پایان : 24 اسفند 1397