رویداد های زمستان گالری دستان +۲ 1397 | پیش نگاه

گالری دستان +۲

گالری دستان +۲

خیابان فرشته (فیاضی) | خیابان بیدار | پلاک ۸ | طبقه 2 | تلفن : ۲۶۳۰۹۶۴۵

ساعات بازدید : 11 تا 19 | افتتاحیه: 16 تا 20

روزهای شنبه،یکشنبه و تعطیلات رسمی فقط با تعیین وقت قبلی | www.Dastan.gallery

دی

گالری دستان +۲


مهران مهاجر

هوای زمین

نمایشگاه انفرادی

گشایش : 7 دی 1397

پایان : 28 دی 1397

بهمن

گالری دستان +۲


بیژن بصیری

رعد

معرفی نمایشگاه از: برونو کورا
نمایشگاه انفرادی

گشایش : 12 بهمن 1397

پایان : 3 اسفند 1397