رویداد های زمستان گالری الهه 1397 | پیش نگاه

گالری الهه

گالری الهه

بلوار افریقا | انتهای خیابان گلفام(سمت راست) | بن بست امینی | پلاک 3 | تلفن : 22054128 | 26202611 | فکس: 89776349

ساعات بازدید : 16 تا 20

گالری چهارشنبه ها و تعطیلات رسمی غیر از جمعه تعطیل است | Instagram : Elahegallery | www.elahe.net

دی

گالری الهه


پرویز حیدرزاده

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی طراحی

گشایش : 14 دی 1397

پایان : 24 دی 1397

گالری الهه


افرا صفا

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 28 دی 1397

پایان : 8 بهمن 1397

بهمن

گالری الهه


نازنین بخشنده

بدون عنوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی

گشایش : 26 بهمن 1397

پایان : 6 اسفند 1397

اسفند

گالری الهه


گروه هنری کاشی خانه

کاشی خانه

نمایشگاه گروهی نقاشی - سرامیک

گشایش : 10 اسفند 1397

پایان : 20 اسفند 1397